organisatie & bestuur

Waterbewustzijn

Communicatie, draagvlak en educatie kan veel beter. De VVD wil aan de bewoners van het Waterschap AGV duidelijk maken dat goed beheer van water zeker niet vanzelfsprekend is. We willen actief laten zien wat het waterschap doet, bv door onze Jongeren bestuurder en het vergroten van de zichtbaarheid op bv bewonersavonden, evenementen en gebouwen. De

Samenwerking is noodzakelijk

De VVD zet zich in voor efficiënte samenwerking tussen alle instanties die met het waterbeheer te maken hebben: gemeenten, provincies, waterschappen (de waterketen). Samenwerking bij de uitvoering van beleid kan en moet beter, door “van buiten naar binnen” te werken en ruimte voor maatwerkoplossingen te bieden. Dit geldt ook voor samenwerking met bewoners en bedrijven,

Eenvoudige regelgeving

De VVD wil zo min mogelijk nieuwe regels en zeker geen extra’s bovenop Europese regels. Nut en noodzaak van de bestaande regels moeten worden getoetst. Noodzakelijke procedures en regels moeten helder, begrijpelijk, eenduidig en uitvoerbaar zijn. Transparantie vergroot het inzicht, vereenvoudigt de discussie en draagt bij aan draagvlak en handhaving.