PERSBERICHT

Amsterdam, 11 juni 2019

Nieuw bestuursakkoord Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen dagelijks bestuur

 

De VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen hebben het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’gesloten. Zes kernwoorden staan hierin centraal: betrokken, klimaatbestendig, schoon, samen, vernieuwend en realistisch.

Het nieuwe dagelijks bestuur stelt in het akkoord dat het waterschap de kerntaken blijft uitvoeren: zorgen voor voldoende en schoon water en droge voeten voor al onze inwoners. Maar dat het waterschap vanuit die taken en de verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding, ook wil meewerken aan het oplossen van bredere maatschappelijke vraagstukken rond klimaat en bodem.

‘De afgelopen jaren zijn we ons steeds bewuster geworden van de belangrijke rol die water daarin kan spelen. De komende periode willen we dat bewustzijn laten groeien naar betrokkenheid. Niet alleen van het waterschap, maar ook van andere overheden, burgers, kennisinstellingen, bedrijven en agrariërs. Alleen zo kunnen we samen werken aan het oplossen van opgaven die ons allemaal aangaan, zoals klimaatadaptatie, duurzame landbouw, herstel van biodiversiteit, energietransitie, kringloopeconomie en bodemdaling’, aldus de coalitie in het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’.

Samen met de omgeving

Het waterschap staat midden in de maatschappij, als partner bij de verschillende maatschappelijke vraagstukken waar de omgeving mee wordt geconfronteerd. Daarom wil het nieuwe waterschapsbestuur de komende jaren nog meer actief in gesprek met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden. Niet pas achteraf, als plannen al klaar zijn, maar vanaf het begin. Op deze manier wil het waterschapsbestuur bereiken dat iedereen in het gebied zich meer en meer betrokken voelt bij water.

Samenstelling dagelijks bestuur

Naast het vaststellen van het bestuursakkoord is ook het dagelijks bestuur geïnstalleerd. Peter Smit (VVD), Bea de Buisonjé (PvdA), Sander Mager (Water Natuurlijk) en Arjan van Rijn (Ongebouwd) treden toe tot het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gerhard van den Top blijft als dijkgraaf voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur.

Met de vaststelling van het akkoord en de installatie van het nieuwe dagelijks bestuur is de opdracht van de formateurs Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) en Ruud Grondel (Water Natuurlijk) afgerond.

Het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ is te lezen via www.agv.nl/waterbetrokken.