VVD: alleen innovatie en samenwerking kan bodemdaling stoppen

Bodemdaling is een hot issue; het heeft namelijk een effect op de leefbaarheid in ons land. Niemand wil immers dat zijn huis of bedrijf verzakt of dat grond onbruikbaar wordt. Ook binnen het waterschap Amstel, Gooi & Vecht is het een actueel onderwerp, omdat de hoogte van de waterstand een taak is van het waterschap. Bij de algemene bestuursvergadering van 14 januari jl. is beslist over de manier waarop het waterschap de komende jaren de bodemdaling wil aanpakken. 

De VVD is van mening dat de bodemdaling alleen succesvol kan worden bestreden als álle betrokkenen hun bijdrage willen leveren. En we per gebied gaan bekijken wat nodig is. Wat de VVD betreft kijken we niet weg en gaan we samen aan de slag! Daarbij zetten we in op innovatieve methodes. En hebben we oog voor de belangrijke rol die de boeren en de waterrecreatie hebben voor onze economie. Dit is een andere aanpak dan tot nu toe en de VVD staat hier volledig achter.

Wat is bodemdaling in een nutshell?

De afgelopen jaren is de bodem in Nederland in met name veengebieden op meerdere plekken gedaald. Dit komt onder andere doordat veen (in de zomer) droog komt te liggen en daardoor inzakt. De hoogte van het waterpeil in een gebied bepaalt of een gebied onder water komt te staan of niet. De veengebieden worden met name gebruikt door de boeren en voor hn is het belangrijk dat het waterpeil zo laag mogelijk staat. Want, hoe hoger het waterpeil, hoe meer veengebied onder water komt te staan. Dus: onbruikbare landbouwgrond.